Kontaktirajte nas
+381 11 4064 187       +381 11 4069 978
Radno vreme
Ponedeljak-Petak 8:30-16:30

Građansko i stvarno pravo

NASLEDNO PRAVO:

-Zastupanje u ostavinskom postupku pred sudom, odnosno javnim beležnikom;

-Zastupanje u parničnom ili upravnom postupku u slučaju postojanja spora o činjenicama među strankama u ostavinskom postupku;

-Sačinjavanje ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života i testamenta.

 

OBLIGACIONO PRAVO:

 

-Pružanje pravnih saveta prilikom zaključivanja ugovora;

-Sačinjavanje i izrada svih vrsta ugovora.

 

PORODIČNO PRAVO:

 

-Zastupanje pred sudom i nadležnim Centrom za socijalni rad u postupku razvoda braka, deobe zajedničke imovine, vršenja roditeljskog prava, izdržavanja roditelja i deteta, utvrđivanja i osporavanje očinstva/materinstva, zaštite od nasilja u porodici i zaštite prava deteta;

-Sačinjavanje bračnih ugovora i ugovora o upravljanju i raspolaganju zajedničkom imovinom.

 

STVARNO PRAVO:

 

-Pružanje pravnih saveta, pregled i provera dokumentacije prilikom kupoprodaje nepokretnosti;

-Sačinjavanje ugovora o kupoprodaji nepokretnosti;

-Zastupanje pred Republičkim geodetskim zavodom-katastrom nepokretnosti;

-Uknjižba nepokretnosti, upis i ispis hipoteke, upis svih vrsta zabeležbi, konverzija prava korišćenja u pravo svojine na zemljištu;

-Zaštita prava svojine i prava državine u postupku pred sudom.